Nya registreringsvillkor för .SE domänen

.SE Från och med den 15:e februari förändras villkoren för dig som redan äger eller framöver kommer att införskaffa en .SE domän. I enlighet med den nya affärsmodell som infördes 2009 är det registrarerna som ansvarar för att all information framförs till dig som på ett eller annat sätt berörs av de nya villkoren.

Självklart kommer villkoren på vår hemsida att uppdateras och vi kommer även att skicka ut ett nyhetsbrev till alla våra kunder för att uppmärksamma er om förändringarna.


Vad är det som förändras?

Den delen av villkoren som berörs allra mest är den om det ALTERNATIVA TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDET (ATF). Hos toppdomänen .SE finns ett regelverk som reglerar tvistemål om domäner. Förfarandet beskriver hur ett tvistärende ska hanteras och även vem som har rätt till ett domännamn vid en sådan tvist. I de befintliga villkoren framgår att .SE har rätt att avregistrera eller överföra ett domännamn efter beslut i ett ATF och även villkoren för detta. Bland annat framgår följande skrivelse:

“Ett beslut efter ett ATV skall verkställas av .SE (…) om inte innehavaren (…) väckt talan vid domstol om:

-“Bättre rätt till domännamnet”
-“(…) huruvida rätt till den benämning som utgör domännamnet består eller inte består som en ensamrätt eller om visst förfarande utgör intrång i sådan rätt eller inte

-“Förbud för den som begärt tvistlösningsförfarandet att använda den benämning som utgör domännamnet

Kort och gott finns det idag ett regelverk men skrivelserna är inte fullt så tydliga som i den nya versionen. .SE har därför förtydligat hela ATF processen samt villkoren för denna och även infört anvisningar för hur man åberopar ATF. Från och med den 15:e februari blir villkoren tydligare och innefattar även andra omskrivningar som ska undvika feltolkningar och/eller kryphål.

 

Hur fungerar ATF?

Registreringen av .SE domäner sker generellt enligt en “först till kvarn-princip”. Detta står också att läsa i Registreringsvillkoren under punkt 3.1.2 i både den gamla och den nya versionen. Såhär står det i vilkoren:

“Vid nyregistrering av Domännamn tillämpas en “först till kvarn-princip”, d.v.s tilldelning av Domännamn sker i den ordning ansökningar införs i .SE:s register”

Däremot finns det ett undantag för denna princip som KAN innebära att du som registrerar ett domännamn faktiskt inte får behålla det i din ägo. Kortfattat kan man säga att vem som helst kan anse sig ha MER rätt till ett visst domännamn än dig och därmed kan åberopa och ansöka om det så kallade ALTERNATIVA TVISTLÖSNINGSFÖRFARANDET (ATF). Här slutar “först till kvarn-principen” att gälla och istället inleds en undersökning som ska fastställa om den som säger sig ha MER rätt till ditt domännamn faktiskt har det.

 

Ett förenklat exempel

1: Du hittar och registrerar domänen Arla.se. Det kan finnas många anledningar till att du gör det men låt oss för enkelhetens skull låta syftet vara osagt och bara konstatera att du har registrerat domänen.

2: Arla i sin tur kommer på att det finns ett nytt fenomen som heter Internet och också att de behöver ha en hemsida. Deras första steg är att registrera en domän vilket med största sannolikhet blir Arla.se.

3: När Arla ser att domänen är upptagen kontaktar de förhoppningsvis dig så att ni tillsammans kan komma fram till en bra lösning.

4: Du som äger domänen vill inte överlåta domänen till Arla. Anledningen låter vi vara osagd.

5: Arla läser igenom Registreringsvillkoren för .SE domänen och hittar en möjlig lösning för att få kontroll över domänen Arla.se genom det Alternativa Tvistlösningsförfarandet:

”Ett Domännamn skall avregistreras eller överföras till den som begärt tvistlösningsförfarandet om följande tre rekvisit är uppfyllda:

1: Domännamnet är identiskt med eller liknar:

a) ett varukännetecken
b) ett näringskännetecken
c) ett släktnamn
(…)

Listan fortsätter upp till h) men vi kan stanna där. Den som ansöker om ett ATF måste alltså kunna påvisa att de har MER rätt till domännamnet än dig, exempelvis genom ett förknippande med varumärke eller namn.

2: Domännamnet har registrerats eller använts i ond tro, och

Det här med ond tro är fasligt svårt att bedöma. Att agera i “ond tro” innebär kortfattat att en person utför en rättshandling trots att personen känner till eller borde känna till att det är felaktigt. I det här fallet menar man exempelvis; registrering av en domän enbart i syfte att sälja den till ett företag eller privatperson som förknippas med domänen.

3. Innehavaren inte har någon rätt eller berättigat intresse till domännamnet

Den som ansöker om ett ATF måste också bevisa att du som registrerat domänen inte har någon rätt till det samt att du inte avser att använda domänen. Med “använda domänen” menar man här att skapa en hemsida eller en tjänst som på ett eller annat sätt kan förknippas med domännamnet. Detta innebär att om du köper en domän och låter den ligga parkerad så KAN någon annan åberopa ATF och få rätten till din domän om det fastställs att de har MER rätt till den.

 

Utfall

Om du nu råkar heta Anders Ramberg och har hunnit göra eller håller på att göra en hemsida för din nystartade LampAffär (A-R-L-A) så kommer du med största sannolikhet att få behålla din domän Arla.se. Detta är bara ett exempel och förutsätter förstås att du lyckats registrera ditt företagsnamn och få det förknippat med förkortningen ARLA.

Så fungerar systemet och regelverket för .SE domänen och oavsett om du hittar en domän som “borde” tillhöra någon annan så gäller “först till kvarn-principen”. Om du dessutom kan förknippas med och använder domänen ökar dina chanser. I det här fallet har du sannolikt rätt att behålla domänen arla.se oavsett om det kan anses tillhöra företaget Arla. Som ett konkret exempel på detta finns bland annat ärende 219 om domänen braun.se ur .SE:s arkiv över ATF-beslut. Företaget Braun fick avslag på sin ATF ansökan då innehavaren avsåg att i framtiden bedriva en legitim verksamhet baserat på att erbjuda tjänster till personer med efternamnet Braun. Innehavaren fick alltså behålla sin domän.

Om du istället registrerar Arla.se med avsikten att sälja den till dem ( (…)ont uppsåt), eller “kanske” tänker använda den i framtiden ( (…) intresse till domännamnet) så KAN detta påvisas och rätten till domänen överföras. Du blir då sannolikt av med domänen och Arla blir den nya ägaren. Ett konkret exempel på ett liknande fall är ärende ärende 397 om domänen zumba.se ur .SE:s arkiv över ATF-beslut. Innehavaren av domänen kunde inte påvisa varken rätt till kännetecknet Zumba eller avsikten att bedriva någon verksamhet som direkt anknöt till kännetecknet och blev därför av med sin domän.

 

Mer om ATF

Vill du lära dig mer om ATF och se fler pågående eller avslutade ärenden kan du kika vidare här: http://www.iis.se/domaner/atf.

Kostnader för att ansöka om en ATF
http://www.iis.se/domaner/atf/gor-en-ansokan/tvistlosare-och-kostnader

Im the marketing manager at City Network and I publish news and updates from the company.

Facebook Twitter LinkedIn Google+ YouTube  

  • Anonymous

    “.SE-domän” och “ATF-processen” kräver bindstreck. Särskrivning är fult och äckligt.